QUAN TRỌNG! Tự tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ trục xuất hiện tại của Tiểu bang.

Cho đến ngày 30 tháng 9, Tiểu bang cấm chủ nhà trục xuất người thuê nợ tiền nhà vì bị ảnh hưởng do COVID 19 – tuy nhiên quý vị phải có những bước để được hưởng sự bảo vệ khỏi bị trục xuất. Để biết thêm chi tiết về các chương trình bào vệ của tiểu bang cũng như làm sao để tránh bị trục xuất, hãy vào trang mạng State of California’s “Housing is Key” website, Law Foundation of Silicon Valley website

Ngôn Ngữ Muốn Dùng:

Cần Được Giúp Trả Tiền Thuê Nhà?

Có chương trình giúp trả tiền thuê nhà cho cư dân Hạt Santa Clara có thu nhập thấp và đã bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng về kinh tế. Người thuê nhà lẫn chủ nhà đều có thể nộp đơn!

Tất cả những người mới nên nộp đơn qua chương trình Giúp Trả Tiền Thuê Nhà Cho Người Bị COVID-19 Ảnh Hưởng của Tiểu Bang. Để có thêm thông tin về điều kiện của chương trình và bắt đầu nộp đơn:

Hãy vào trang HousingIsKey.com hoặc
Gọi số: (833) 430-2122

Hệ Thống Ngăn Ngừa Trình Trạng Vô Gia Cư của Hạt Santa Clara không còn nhận thêm đơn mới giúp trả tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID-19. Tuy nhiên chúng tôi tiếp tục xét đơn và giúp đỡ các cư dân đã nộp đơn trước ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vị để biết về tình trạng đơn xin của quý vị

Đăng nhập vào tài khoản của quý vị

Có Thắc Mắc?

Gọi (408) 926-8885
Gửi điện thư (email) đến info@PreventHomelessness.org hoặc
Liên lạc với một trong những cơ sở cộng đồng cộng tác với chúng tôi sau đây

Xin lưu ý: Do số lượng cao của những câu hỏi nhận được vì hậu quả của đại dịch, chúng tôi có thể không trả lời ngay lập tức được. Xin nhớ để lại tin nhắn bao gồm tên, số phone và lời nhắn ngắn gọn về nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 1 tuần.

Các Cơ Sở Cộng Đồng cộng tác với chúng tôi

Có một mạng lưới rộng lớn bao gồm nhiều cơ sở cộng tác với chúng tôi để giúp việc cung cấp chương trình này và luôn sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị.

Các Cơ Quan Cộng Tác của Hệ Thống Ngăn Chặn Tình Trạng Vô Gia Cư

Amigos de Guadalupe
AN
TA
www.amigoscenter.com
(408) 341-6080
Asian Americans for Community Involvement
TR
AN
H
KH
TA
TAG
V
aaci.org
(408) 975-2739
Bay Area Community Health
AN
TR
TA
V
bach.health
Community Services Agency of Mountain View and Los Altos
AN
TA
www.csacares.org
(650) 968-0836
Community Solutions
AN
TA
www.communitysolutions.org
(408) 842-7138
Family Supportive Housing
AN
TA
familysupportivehousing.org
(408) 926-8885
HomeFirst
TR
AN
H
NH
HA
TA
TAG
V
www.homefirstscc.org
Housing Choices
TR
AN
TA
TAG
V
www.housingchoices.org
International Children Assistance Network
AN
V
www.ican2.org
(408) 509-1958
Latinas Contra Cancer
AN
TA
latinascontracancer.org
(408) 280-0811
LifeMoves
AN
TA
www.lifemoves.org
(408) 271-0685 x642 or (650) 853-8672 x436
Maitri
BE
AN
H
PU
M
N
TAM
TE
U
maitri.org
(408) 956-6083 or Helpline: (888) 862-4874
Next Door Solutions
AN
TA
www.nextdoorsolutions.org
(408) 501-7550
Sacred Heart Community Service
AN
TA
V
sacredheartcs.org
(408) 709-2364
The Salvation Army Silicon Valley
AN
TA
siliconvalley.salvationarmy.org
(408) 282-1165 x3210
St. Joseph’s Family Center
AN
TA
stjosephsgilroy.org
(408) 842-6662
Sunnyvale Community Services
AN
TR
TA
svcommunityservices.org
(408) 738-4321
West Valley Community Services
TR
AN
TA
V
www.wvcommunityservices.org
(408) 366-6092
YWCA Golden Gate Silicon Valley
AN
TA
V
yourywca.org
(800) 572-2782

Các Cơ Sở Cộng Đồng khác Hỗ Trợ Sự Ứng Phó với COVID-19

Asian American Center of Santa Clara County
AN
TA
V
asianamericancenterscc.org
(408) 897-2039
Bill Wilson Center
AN
F
TA
V
www.billwilsoncenter.org
(408) 907-4602
Carry the Vision
AN
TA
www.carrythevision.org
(408) 840-3344
Catholic Charities of Santa Clara County
AN
BOD
TA
V
www.catholiccharitiesscc.org
(408) 273-7478
Child Advocates of Silicon Valley
childadvocatessv.org
Deaf Counseling, Advocacy and Referral Agency
ASL
AN
dcara.org
(510) 343-6670
Friends of Hue Foundation
TR
AN
TA
V
friendsofhue.org
(408) 755-5189
Grace Solutions
AN
DU
TA
V
www.gracesolutions.org
(408) 839-9815
Healing Grove Health Center
AN
TA
healinggrove.org
(408) 676-3666
The Health Trust
AN
H
NH
TA
V
healthtrust.org
(408) 961-9850
International Rescue Committee, San Jose
BOS
AN
F
H
PA
TA
www.rescue.org/united-states/san-jose-ca
(408) 277-0255
Korean American Community Services
AN
HA
kacssv.org
(408) 920-9733
Latinos United for a New America
AN
TA
lunalatinosunidos.org
(408) 849-6635
Midtown Family Services
AN
TA
V
midtownfs.org
(408) 642-5852
Pars Equality Center
AN
F
TA
parsequalitycenter.org
(408) 261-6405
Roots Community Health Center
AM
AN
TA
rootsclinic.org/south-bay-clinic
San Jose Bridge Communities
AN
TA
www.sjbridgecommunities.org
(408) 991-4003
Sewa
AN
TA
sewausa.org/Chapter/BayArea
(408) 300-7392
Silicon Valley Independent Learning Center
AN
TA
svilc.org
(408) 894-9041
South County Compassion Center
AN
TA
gilroycompassioncenter.org
(408) 763-7120
St. Vincent de Paul - Morgan Hill
AN
TA
www.svdp.org
(669) 270-0399
St. Vincent de Paul - San Jose
AN
TA
www.svdp.org
(408) 535-0404
Sunday Friends Foundation
AN
TA
V
sundayfriends.org
(408) 217-9587
Teen Success, Inc.
AN
TA
teensuccess.org
(408) 263-8330
VIVO Foundation
AN
V
www.vivousa.org
Các Ngôn Ngữ Được Hỗ Trợ Khác
ASL
Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ
AM
Tiếng Amheric
AN
Tiếng Anh
BE
Tiếng Bengali
BOD
Tiếng Bồ Đào Nha
BOS
Tiếng Bosnia
DU
Tiếng Đức
F
Tiếng Farsi
H
Tiếng Hindi
HA
Tiếng Hàn Quốc
KH
Tiếng Khơ me
M
Tiếng Marathi
N
Tiếng Nepal
NH
Tiếng Nhật
PA
Tiếng Pashto
PU
Tiếng Punjabi
TA
TiếngTây Ban Nha
TAG
Tiếng Phi Luật Tân
TAM
TiếngTamil
TE
Tiếng Telugu
TR
Tiếng Trung Quốc
U
Tiếng Urdu
V
Tiếng Việt

Không hội đủ điều kiện để nhân chương trình giúp trả tiền thuê nhà vì ảnh ưởng của COVID-19?

Hệ Thống Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô Gia Cư của Hạt Santa Clara cũng có nhiều hình thức giúp đỡ khác dành cho cư dân có rủi ro cấp bách trở thành người không nhà. Hãy tìm hiểu thêm về chương trình này hoặc gọi số 408-926-8885 để lấy hẹn “sàng lọc đợt đầu”.