Học Hỏi Về Các Quyền Bảo Vệ Quan Trọng trong Đại Dịch & Các Nguồn Tài Nguyên!

Ghé trang mạng “Housing is Key” của Tiểu Bang California và trang mạng Law Foundation của Silicon Valley để biết thêm chi tiết về thông tin các quyền bảo vệ của tiểu bang và bạn có thể làm gì để bảo vệ chính bạn trong vấn đề bị trục xuất.

Chương trình Hệ Thống Ngăn Ngừa Vô Gia Cư(HPS) trợ cấp cho những hộ gia đình hoặc cá nhân có mức thu nhập thấp họ có nguy cơ bị mất chỗ ở, bao gồm:

Hỗ Trợ Tài Chánh Tạm Thời

Giúp Đỡ về mặt Pháp Lý

Quản Lý Hồ Sơ và Các Dịch Vụ Khác

Gọi (408) 926-8885
hoặc email info@preventhomelessness.org
để biết thêm và định rỏ nếu bạn hội đủ điều kiện để nhận được giúp đỡ

Mạng Lưới các Đối Tác của Chúng Tôi

Hệ Thống Ngăn Ngừa Vô Gia Cư được điều hành bởi một mạng lưới của 20 tổ chức phi lợi nhuận có vị trí khắp nơi trong Quận Hạt Santa Clara

CÁC CƠ QUAN ĐỐI TÁC

Hỗ Trợ Chỗ Ở cho
Gia Đình Khẩn Cấp

Hỗ Trợ
Pháp Lý

Tập Đoàn Cố Vấn về Nạn Bạo
Lực Gia Đình

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Ai hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp HPS?

Tất cả đều được hoan nghênh nộp đơn bất kể chủng tộc, giới tính, màu da, tôn giáo, nhận dạng giới tính thật hoặc cảm nhận, khuynh hướng giới tính, khuyết tật, dân tộc hoặc nguồn gốc quốc gia, hoặc gia đình hoặc tình trạng di trú. Không có thông tin nào về tình trạng di trú sẽ được thu thập; công dân hoặc cư trú hợp pháp không yêu cầu cho tính đủ điều kiện. Các hướng dẫn theo sau được sử dụng để quyết định hội đủ điều kiện:

 • Cư dân của Quận Hạt Santa Clara
 • Thu nhập thấp (dựa trên hướng dẫn của liên bang; gần mức $137,100 cho một hộ gia đình có 4 người)
 • Hiện đang có chỗ ở nhưng có nguy cơ bị mất chỗ ở khoảng chừng trong vòng 14 ngày, ví dụ như:
  • không thể trả tiền thuê nhà sắp tới
  • nhận thông báo bị trục xuất
  • không an toàn ở lại trong chỗ ở hiện tại
  • buộc phải rời khỏi chỗ ở hiện tại về các lý do khác
 • Vô gia cư có nguy cơ cao dựa trên một loạt câu hỏi thẩm định

Làm sao tôi biết được nếu tôi đạt tiêu chuẩn?

Bạn có thể lên lịch một cuộc hẹn ‘sàng lọc trước bằng cách gọi: (408) 926-8885, email info@preventhomelessness.org hoặc liên lạc với bất cứ các cơ quan tham gia liệt kê trên tờ rơi của chương trình. Sàng lọc trước bao gồm một buổi phỏng vấn và loạt câu hỏi, và thông thường mất 1-2 tiếng để hoàn tất. Nếu bạn đạt được những yêu cầu ban đầu, bạn sẽ được đòi hỏi cung cấp giấy tờ xác nhận bạn hội đủ điều kiện.

Tôi sẽ cần cung cấp loại thông tin nào?

Các giấy tờ được yêu cầu sẽ linh hoạt và có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh của bạn. Theo thông thường, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thẻ căn cước cho tất cả thành viên trong hộ gia đình, một hợp đồng thuê nhà, giấy lương thu nhập 2 tháng qua, và các hóa đơn hiện tại. Nếu bạn không có các tài liệu này, có thể có những chọn lựa khác. Bất cứ cơ quan HPS nào có thể cung cấp thêm thông tin về tài liệu cụ thể cần và làm việc với bạn dựa vào hoàn cảnh của cá nhân.

Nếu như tôi không đạt tiêu chuẩn cho sự trợ cấp HPS?

Một số cơ quan có thể có sẵn các nguồn lực bổ sung để cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho các hộ gia đình có nguy cơ mất nơi cư ngụ. Một nhân viên đại diện của cơ quan sẽ hướng dẫn bạn đến các nguồn tài nguyên khác có thể giúp được cho hoàn cảnh của bạn.

Làm sao tôi có thể kết nối đến sự giúp đỡ về pháp lý?

Bất cứ cơ quan HPS nào có thể giới thiệu bạn đến Law Foundation, họ sẽ cung cấp thông tin và quyết định nếu bạn hội đủ điều kiện để nhận sự giúp đỡ về pháp lý miễn phí. Bạn cũng có thể gọi Law Foundation trực tiếp tại (408) 280-2424 hoặc vào trang mạng lawfoundation.org/housing để biết thêm thông tin.

Tìm kiếm thông tin Đáp Ứng về Hệ Thống Ngăn Ngừa Vô Gia Cư COVID-19?

Hệ Thống Ngăn Ngừa Vô Gia Cư của Quận Hạt Santa Clara đã không còn liên quan đến cứu trợ tiền thuê nhà của liên bang đang triển khai. Một bản tóm tắt của các nỗ lực này có sẵn trên bảng theo sau.

Hệ thống Phòng chống Vô gia cư của Hạt Santa Clara là sự hợp tác độc đáo giữa các cơ quan nhà nước, các nhà tài trợ tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận để giúp các gia đình và cá nhân gặp rủi ro duy trì nhà ở của họ và tránh rơi vào tình trạng vô gia cư. Sự khởi đầu này được đồng lãnh đạo bởi Destination: HomeSacred Heart Community Service.

Destination: HomeSacred Heart

Bạn có thể học hỏi thêm về Hệ Thống Ngăn Ngừa Vô Gia Cư bằng cách ghé vào trang mạng Destination: Home.

Hệ thống Phòng chống Vô gia cư: Đủ điều kiện thu nhập

Quy mô hộ gia đình  Thu nhập tối đa
1 $96,000
2 $109,700
3 $123,400
4 $137,100
5 $148,100
6 $159,050
7 $170,050
8 $181,000
*Lưu ý: Tính đủ điều kiện của chương trình dựa trên giới hạn thu nhập đã thiết lập cho “các hộ gia đình có thu nhập thấp” ở Hạt Santa Clara do Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ xác định kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2023.